Hướng dẫn cách tạo mạng con

Tạo mạng con giúp ta có thể sử dụng nhiều thiết bị hơn, giảm ngẽn băng thông và mức sử dụng CPU hay cô lập mạng và tận dụng tài nguyên địa chỉ IP. Trong bài viết này, ta sẽ tìm cách tạo mạng con chi tiết nhất!

Địa chỉ mạng con và Subnet Mask

Giao tiếp giữa 2 thiết bị khác nhau trên các mạng con trong một mạng LAN, giống như giao tiếp giữa các nút trên hai mạng khác nhau.

Một địa chỉ IP gồm 2 phần: ID mạng và ID máy chủ. Phần ID mạng được dùng để phân biệt giữa các mạng với nhau.

Khia chi mạng LAN thành nhiều mạng con, ID máy chủ của địa chỉ IP được chia thành 2 phần giống như địa chỉ mới. Nó cũng sẽ gồm cả phần mạng và phần máy chủ.

Ví dụ một địa chỉ IP lớp B (129.47.135.7) sẽ có phần mạng là 129.47 và phần máy chủ là 135.7. Phần máy chủ này sẽ được chia thành mạng con và địa chỉ máy chủ và được kiểm soát bởi quản trị viên mạng. Lúc này địa chỉ mạng con có thể gồm 4 bit trong 2 byte còn lại. Điều này cho phép 15 mạng con và mỗi mạng có 4094 nút. Hoặc địa chỉ mạng cong có thể 8 bit thì sẽ cho phép 255 mạng con (địa chỉ mạng con của tất cả các mạng con không hợp lệ) mỗi mạng sẽ có 254 nút.

Như hình ảnh dưới đây cho thấy một mạng có 2 mạng con. Lúc này, Router cho thấy có các tệp đính kèm và địa chỉ IP trên cả hai mạng con (129.47.128.1 và 129.47.192.1).

ví dụ mạng có 2 mạng con

Subnet mask (mặt nạ mạng con) cho biết phần ID máy chủ của địa chỉ IP được chia thành ID máy chủ và ID mạng con như thế nào. Subnet mask là một số 32 bit với tất cả số 1 dành cho tất cả các phần địa chỉ mạng và mạng con và tất cả số o cho phần máy chủ.

Khi kích thước của Subnet mask tăng lên thì số lượng máy chủ giảm đi và số lượng mạng con tăng lên.

Ví dụ cho mạng con loại C có địa chỉ IP là 200.2.1.209. Để tạo địa chỉ mạng con, các bit được lấy từ phần máy chủ . Khi kích thước của mặt nạ mạng con tăng lên, số lượng máy chủ giảm đi và số lượng mạng con tăng lên như hình ảnh dưới đây:

Cách tạo mạng con

Để tạo mạng con bạn sẽ không chỉ có 1 cách duy nhất. Nhưng trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn chia mạng con cho một địa chỉ lớp C 192.168.0.0 với 24 bit mạng con và 8 bit máy chủ.

Để bắt đầu tạo mạng con bạn cần trả lời 2 câu hỏi trước:

Câu hỏi 1: Cần bao nhiêu mạng con?

2^x  = số lượng mạng con. x là số 1 trong mặt nạ mạng con. Với 1 bit mạng con, có thể có 2^1 hoặc 2 mạng con. Với 2 bit, 2^2 hoặc 4 mạng con, với 3 bit, 2^3 hoặc 8 mạng con,…

Câu hỏi 2: Cần bao nhiêu máy chủ?

2^y – 2 = số lượng máy chủ trên mỗi mạng con. y là số 0 trong mặt nạ mạng con.

Ví dụ thực tế

Đi vào ví dụ thực tế để dễ hiểu nhất. Bây giờ cần chia mạng con của một địa chỉ IP mạng lớp C (192.168.0.0/24) và cần 2 mạng con với mỗi mạng con có 50 máy chủ.

Vì cần 2 mạng con nên sẽ cần 2 bit mạng con. Tức là cần lấy 1 bit từ phần máy chủ. Vậy ta có địa chỉ lớp C 192.168.0.0 với Subnet mask là 24. Tiến hành chuyển đổi IP từ thập phân sang nhị phân:

192.168.0.0 = 11000000.10101000.00000000.00000000

255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000

Ta cần lấy một số 0 duy nhất từ phần máy chủ của subnetmask. Do đó đây sẽ là subnet mask mới:

255.255.255.128 = 11111111.11111111.11111111.10000000

Bây giờ, ta cần 50 máy chủ trên mỗi mạng con. Vì đã lấy 1 bit từ phần máy chủ cho ID mạng con nên sẽ còn 7 bit từ phần máy chủ. Liệu 7 bit này có đủ cho 50 máy chủ không? Hãy áp dụng công thức ở trên:

Số lượng máy chủ = 2^y – 2 = 2^7 -2 = 126 (máy chủ)

Do đó với 7 bit ta có tận 126 máy chủ trên mỗi mạng con.

Tổng kết lại bạn sẽ có được mạng của mình sau khi chia mạng con như sau:

  • 192.168.0.0/25 – mạng con đầu tiên có số mạng con là 192.168.0.0. Phạm vi địa chỉ IP trong mạng con này là 192.168.0.0 – 192.168.0.127.
  • 192.168.0.128/25 – subnet thứ 2 có số subnet là 192.168.0.128. Phạm vi địa chỉ IP trong mạng con này là 192.168.0.128 – 192.168.0.255.

Mạng con có thể thay đổi kích thước

Các mạng con trong một mạng có thể co Subnet mask với độ dài khác nhau. Các mạng con như vậy được gọi là Variable Size Subnet.

Subnet mask xác định số bit có thể được sử dụng để xác định ID mạng và số bit xác định máy chủ của một mạng con. Khi subnetmask tăng thì số lượng máy chủ trên mạng con sẽ giảm đi và ngược lại.

Trong cấu hình mạng có các mạng con với số lượng máy chủ lớn nhưng ngược lại cũng có mạng con với số lượng nhỏ. Nếu subnet mask quá nhỏ thì bạn sẽ không có đủ số mạng con cho tất cả các mạng con, nhưng nếu subnet mask quá lớn thì bạn sẽ không có đủ ID máy chủ cho các máy chủ trên mạng con.

Trong trường hợp này hãy sử dụng Variable Size Subnet. Để thực hiện bạn chỉ cần thay đổi kích thước của subnet mask được sử dụng trên mạng. Bạn có thể khớp số lượng và kích thước của mạng con với cấu hình của mình.

Kích thước subnet quyết định đến số mạng con và số máy chủ

Ví dụ như: với mạng con 130.57.16.0 và subnet mask là 255.255.240.0 thì có thể chia thành 16 mạng con với 256 máy chủ mỗi mạng. (thực tế thì chỉ có thể tạo 15 mạng con với 254 máy chủ vì mạng con 130.57.31.0 và máy chủ 255 không được sử dụng).

Mạng con Zero

Mạng con số 0 là mạng con có tất cả các bit trong phần ID mạng của địa chỉ IP là số 0. Ví dụ như: 130.57.0.0 có subnet mask 255.255.240.0, đây là mạng con số 0 của mạng 130.57.

Subnet zero là mạng con có tất cả các bit trong trường mạng con của địa chỉ IP được đặt thành 0. Ví dụ: mạng con 130.57.0.0, có mặt nạ 255.255.240.0, là mạng con số 0 của mạng 130.57.

Thông thường các địa chỉ mạng con bằng tất cả số 0 và 1 sẽ không được sử dụng làm địa chỉ mạng con.

Xem thêm bài viết:

Các lớp địa chỉ IP

CIDR là gì? Định tuyến không phân lớp

[x]
KHUYẾN MÃI TỦ RACK MAXTEL